Texty

<< >>

O PROJEKTU

Co chceme

V soutěži Sexistické prasátečko vybíráme spolu s vámi nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se můžeme setkat v České republice. Zapojujeme veřejnost, aby sama upozornila na sexistickou reklamu, která může mít vážné dopady na celou společnost. Nechceme odsuzovat zhotovitele či zhotovitelky, ale usilujeme o vkusnou reklamu bez posilování stereotypů.

Nejdůležitější je pro nás etická reklama.

Etická reklama nezobrazuje ženy a muže ve stereotypních pozicích. Běžně vídáme, že muž se stará o rodinu i domácnost a chceme to vidět i v reklamě. Reklama není jen prezentací daného produktu, ale utváří také kulturní a společenské hodnoty. Když jsou stereotypy ukazovány v reklamě, posilují se i ve společnosti.

Etická reklama:

 • Neobsahuje nevhodné dvojsmysly
 • Neprezentuje ženy a muže ponižujícím způsobem
 • Nezobrazuje násilné chování, domácí ani jazykové násilí
 • Neukazuje ženy a muže jako sexuální ani jiné objekty
 • Neužívá jazykovou pornografii pokud nemá přímý vztah k předmětu reklamy

Naučte se rozpoznat sexistickou reklamu

Sexistická reklama zahrnuje zobrazování, které ponižuje, zesměšňuje či znevažuje ženy a muže, především prostřednictvím uživáním stereotypních obrazů a sexuální objektifikace, což je užívání – většinou ženských – těl jako objektu sloužícího k připoutání pozornosti. Někdy se vyskytuje i v kombinaci s násilím nebo vyobrazováním mužů a žen v ponižujících pozicích.

 • Stereotypizace je využívání genderových stereotypů znevažujícím, uražlivým či zesměšňujícím způsobem, který redukuje ženy nebo muže pouze na streotpní představy o jejich vlastnostech či chování
 • Objektifikace je způsob prezentace člověka, který z něj činí pouhý objekt. Je mu upírání svobodná vůle, vyskytuje se pouze jako objekt k upoutání pozornosti nebo symbolicky zobrazuje vlastnosti produktu. To vše snižuje lidksou důstojnost tím, že člověka redukuje na věc.
 • Sexualizace znamená, že ženy a muži jsou redukováni na svou sexualitu. Produkty jsou sexualizovány pomocí vizuálního a jazykového obsahu a sexuálních asociací.
 • Fragmentace je zobrazování pouze části těl, které jsou spojovány se sexuálním významem. Do reklamy jsou použity jen části těla, která jsou považována za atraktivní.
 • Násilí je prezentováno jako něco zábavného, estetického či sofistikovaného. Působí jako běžná součást lidké interakce, což vede ke zlehčování skutečného násilí. Nejde vždy o příme zobrazení násilí, ale třeba o symbolické násilí či nefyzickou formu násilí.

Poznejte důsledky sexistické reklamy

Sexistická reklama má závažné dopady např. na sebepojetí mladých lidí či může vést k toleranci násilí páchaného na ženách či poruchám příjmu potravy, což si řada firem často vůbec neuvědomuje.

 • Děti i dospělí jsou ovlivněny obrazy mužství a ženství v reklamě. Prezentace žen v podřízených až ponižujících pozicích vede k toleranci násilí na ženách, které je vnímáno jako běžná součást společnosti.
 • Reklama má vliv i na vnímání vlastního těla. Důraz na dokonalá těla, prezentaci žen v dekorativních rolích a využívání těl jako sexuálních objektů vede k posilování mýtu krásy. To se odráží v nespokojenosti s vlastním tělem, která může vést až k poruchám příjmu potravy.

>>

O PROJEKTU

Pravidla soutěže

 1. Každá reklama zařazená do soutěže musí splňovat minimálně jeden bod ze seznamu kritérií sexistické reklamy.

 2. Za reklamu v tomto kontextu považujeme jakoukoliv placenou nebo neplacenou propagaci výrobku, služby, společnosti, obchodní značky či myšlenky.

 3. Reklama musí být viditelná či slyšitelná v českém veřejném prostoru nebo na česky psaných internetových stránkách.

 4. Nominace probíhají zejména na stránkách soutěže www.prasatecko.cz, kde je možné reklamu přímo vložit, nebo pomocí e-mailu na adresu zenskaprava@nesehnuti.cz.

 5. U nominovaných reklam je obvykle uváděno jméno nominující/ho, pokud si jej ale nepřeje uvést, je možné nominovat i anonymně.

 6. Zaslané tipy schvaluje moderátorka stránek, o jejich zařazení rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů.

 7. Kategorie sexistických reklam se vyhlašují se začátkem každého ročníku soutěže. Rozřazení nominací do jednotlivých kategorií probíhá po ukončení období, kdy je možné posílat tipy do daného ročníku.

 8. Tipy je možné posílat celoročně, a to i po ukončení sběru reklam do aktuálního ročníku. Reklamy zaslané později budou automaticky zařazeny do ročníku následujícího.

 9. Do soutěže nebude zařazena reklama, která byla již nominována v jednom z posledních dvou ročníků. Stále se opakující/trvalá reklama může být tedy nominována pouze jednou za tři roky.

 10. O vítězné reklamě rozhoduje veřejnost pomocí hlasování na webových stránkách.

 11. Druhého vítěze soutěže vybírá odborná porota, seznam jejích členů a členek je volně dostupná na webových stránkách soutěže. Je sestavená z odbornic a odborníků na genderové otázky, marketing, případně další osobnosti. Nesmí v ní zasednout nikdo ze zaměstnanců a zaměstnankyň NESEHNUTÍ.

 12. Při podezření na manipulaci hlasování si vyhrazujeme právo tyto hlasy nezohlednit ve výsledcích soutěže.