<< >>

O PROJEKTU

Co chceme

V soutěži Sexistické prasátečko vybíráme spolu s vámi nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se můžeme setkat v České republice. Zapojujeme veřejnost, aby sama upozornila na sexistickou reklamu, která může mít vážné dopady na celou společnost. Nechceme odsuzovat zhotovitele či zhotovitelky, ale usilujeme o vkusnou reklamu bez posilování stereotypů.

Nejdůležitější je pro nás etická reklama.

Etická reklama nezobrazuje ženy a muže ve stereotypních pozicích. Běžně vídáme, že muž se stará o rodinu i domácnost a chceme to vidět i v reklamě. Reklama není jen prezentací daného produktu, ale utváří také kulturní a společenské hodnoty. Když jsou stereotypy ukazovány v reklamě, posilují se i ve společnosti.

Etická reklama:

 • Neobsahuje nevhodné dvojsmysly
 • Neprezentuje ženy a muže ponižujícím způsobem
 • Nezobrazuje násilné chování, domácí ani jazykové násilí
 • Neukazuje ženy a muže jako sexuální ani jiné objekty
 • Neužívá jazykovou pornografii pokud nemá přímý vztah k předmětu reklamy

Naučte se rozpoznat sexistickou reklamu

Sexistická reklama zahrnuje zobrazování, které ponižuje, zesměšňuje či znevažuje ženy a muže, především prostřednictvím uživáním stereotypních obrazů a sexuální objektifikace, což je užívání – většinou ženských – těl jako objektu sloužícího k připoutání pozornosti. Někdy se vyskytuje i v kombinaci s násilím nebo vyobrazováním mužů a žen v ponižujících pozicích.

 • Stereotypizace je využívání genderových stereotypů znevažujícím, uražlivým či zesměšňujícím způsobem, který redukuje ženy nebo muže pouze na streotpní představy o jejich vlastnostech či chování
 • Objektifikace je způsob prezentace člověka, který z něj činí pouhý objekt. Je mu upírání svobodná vůle, vyskytuje se pouze jako objekt k upoutání pozornosti nebo symbolicky zobrazuje vlastnosti produktu. To vše snižuje lidksou důstojnost tím, že člověka redukuje na věc.
 • Sexualizace znamená, že ženy a muži jsou redukováni na svou sexualitu. Produkty jsou sexualizovány pomocí vizuálního a jazykového obsahu a sexuálních asociací.
 • Fragmentace je zobrazování pouze části těl, které jsou spojovány se sexuálním významem. Do reklamy jsou použity jen části těla, která jsou považována za atraktivní.
 • Násilí je prezentováno jako něco zábavného, estetického či sofistikovaného. Působí jako běžná součást lidké interakce, což vede ke zlehčování skutečného násilí. Nejde vždy o příme zobrazení násilí, ale třeba o symbolické násilí či nefyzickou formu násilí.

Poznejte důsledky sexistické reklamy

Sexistická reklama má závažné dopady např. na sebepojetí mladých lidí či může vést k toleranci násilí páchaného na ženách či poruchám příjmu potravy, což si řada firem často vůbec neuvědomuje.

 • Děti i dospělí jsou ovlivněny obrazy mužství a ženství v reklamě. Prezentace žen v podřízených až ponižujících pozicích vede k toleranci násilí na ženách, které je vnímáno jako běžná součást společnosti.
 • Reklama má vliv i na vnímání vlastního těla. Důraz na dokonalá těla, prezentaci žen v dekorativních rolích a využívání těl jako sexuálních objektů vede k posilování mýtu krásy. To se odráží v nespokojenosti s vlastním tělem, která může vést až k poruchám příjmu potravy.